HY - PRO filteri hidraulike

Veoma je važno odabrati filter koji će unaprediti pouzdanost maziva ili hidrauličnog sistema u tolikoj meri da ne može doći do otkaza sistema usled kontaminacije. Postoji više mogućnosti za određivanje pozicije filtera u nekom sistemu. Ne postoji matematički model pomoću kojeg bi se sa lakoćom odredila pozicija filtera u sistemu. Pozicije filtera su subjektivne, a problem pozicije rešava konstruktor sistema. Međutim, postoji nekoliko pozicija koje se češće koriste pri podmazivanju i u hidrauličnim sistemima.
 

 slika sistema
 
G6 filterski medijum predstavlja najnoviju generaciju gusto graduisanog staklenog medijuma koji obezbeđuje zahtevani nivo filtriranja pri optimiziranom kapacitetu zadržavanja nečistoća.
DFE (dinamička efikasnost filtera) pokazuje stvarne karakteristike čak i pod promenjivim protokom i uslovnima prisutnosti vibracija.
 

HY-DRY odvlaživači

Uklanjaju vodu iz vazduha http://intruehealth.com/product/zithromax/ koju uvlači sistem i zadržava uljne pare i izduvne gasove.
Promena boje ukazuje na intervale zamene odvlaživača. 

 

Usisni ili taložni filteri

usisni ili talozni filteri


Usisni ili taložni filteri smešteni su na usisnom delu ili potopljenom delu pumpe povezanom na usisnu liniju glavne pumpe. Uloga taložnog filtera je da zaštiti pumpu od velikih čestica koje se nalaze u rezervoaru. Ovaj filter je najčešće mrežasti ili magnetni separator.
Filteri visokog stepena korisnog dejstva obično nisu smešteni na usisnom delu zbog mogućeg kvara usled visokog diferencijalnog pritiska. Visoko kvalitetni filteri na usisnom delu pumpe morali bi biti velikih dimenzija što bi dovelo do usporavanja protoka i pada pritiska. Ovaj tip filtera morao bi se usled kontaminacije češće menjati u odnosu na grube filtere ( dozvoljavaju prolaz većeg broja čestica ). Filteri neodgovarajućih dimenzija doveli bi do otkaza pumpe pre usled kavitacije nego usled kontaminacije.

 

Filteri za visoke pritiske

filteri za visoke pritiske


Ovi filteri se najčešće nalaze između ispusta i ostali delova hidrauličnog sistema. Zamisao je da se zaštite svi delovi sistema. Ovi filteri moraju izdržati pritisak celog sistema i moraju podneti maksimalni protok pumpe.
Za sisteme sa različitim radnim opterećenjem filteri moraju podneti flutirajući ( dinamičan ) protok, razlike u pritiscima i udare. U većini slučajeva ovo je najmanji, ali i najskuplji filter.
Filteri za visoke pritiske mogu biti ugrađeni sa ili bez ventila za preusmeravanje protoka. Uloga ovog filtera je da preusmeri deo protoka u slučaju hladnog starta ili kada je filter zasićen kontaminentima. Ako se koristi ova vrsta filtera, bitno je da se poštuju servisni rokovi koje je proizvođač odredio i da se na prvi znak zasićenja filter zameni novim.
Ako su komponente sistema osetljive na kontaminaciju ova vrsta filtera bez ventila se može podesiti tako da filtrira celokupan protok tečnosti kroz sistem.
Filteri sa odvodom za korisne čestice klasifikovani su kao mali gubitnici snage i mogu da podnesu diferencijalne pritiske do 30 bar.
Filteri bez odvoda za korisne čestice klasifikovani su kao veliki gubitnici i mogu podneti pritisak do 450 bar.
Razlika u ceni ova dva tipa filtera je minimalna, ali elementi za zamenu velikih gubitnika mogu biti i do 300 % skuplji od eleenata za zamenu malih gubitnika.

 

Povratni filteri

povratni filter

 

Povratni filteri mogu biti ugrađeni redno ili potopljeni u rezervoar. Postoji više vrsta filtrirajućih elemenata za svaku vrstu filtera. Protok celokupnog sistema je preusmeren kroz ovaj filter. Ovakav protok garantuje da će ulje u rezervoaru biti prečišćeno prema željenim ISO specifikacijama.
Kada sistem sadrži više cilindara dvostrukog dejstva trebalo bi napomenuti da će protok od " slepog " kraja cilindra biti veći od maksimalnog protoka pumpe. Filteri moraju da podnesu maksimalni protok usled rasta protoka pri pražnjenju cilindra.
Ovi filteri su opremljeni unutrašnjim ventilom za preusmeravanje protoka zbog toga što regulišu protok koji može biti veći od maksimalnog protoka pumpe. Ovaj ventil štiti kućište od pucanja i ostale elementa od otkaza.

 

Filteri pod pritiskom na osnovnom vodu

Neki sistemi imaju jako osetljive komponente prema kojima se usmerava samo mali deo protoka. Veoma je lako filtrirati sistem na željeni nivo čistoće ili se kao alternativa može instalirati visokokavlitetni filter u kritičnom delu sistema, a balans sistema će biti postignut odgovarajućim običnim filterom. Ovo može zvučati kao dodatni trošak, ali je na duži period isplativije imati dva filtera visokog kvaliteta nego jedan. Troškovi ugradnje će biti veći, ali se mora uzeti u obzir da se kod klasične zamene filtera mašina mora zaustavi, filter zameniti i ponovo resetovati sistem. Ako to nije izvodljivo ( elektrane, mlinovi za papir, ... ) preporučuje se instalacija DUPLEX filtera.

 

DUPLEX filteri za visoke pritiske

duplex filteri za visoke pritiske

DUPLEX filteri poseduju najmanje dva filterska kućišta sa ventilom za preusmeravanje protoka i razdvajanje kućišta.
Protok se može usmeriti kroz jedno ili oba kućišta što zavisi od ventila. Kada je jedan filter zaprljan oerator uključuje separator i prebacuje protok na drugi filter dok se ovaj menja. DUPLEX filterima se izbegava gašenje sistema prilikom zamene filtera.

 

OFF – LINE filteri sa dodatkom

OF LINE FILTER

Korisnici hidrauličnog sistema ili sistema za domazivanje ugrađuju ovu vrastu filtera. Ovo je samoodržavajući filter – sistem.Dodatak ovog filtera je pumapa sa motorom koja se može kombinovati kao izvor energije ili kao graničnik propustljivosti filtera kako bi se postigli željeni rezultati. Ovaj sistem može biti aktivan 24 / 7.
Može biti opremljen veoma finim filterskim elementima da bi ulje bilo očišćeno nekoliko klasa iznad ISO propisanog standarda i da bi se odstranila voda.
Višestruki filteri mogu biti instalirani u seriji kako bi se odstranila voda jednim elementom i odstranile fine čestice sledećim ili produžio radni vek visokim stepenom filtracije.

 

OFF – LINE filteri – mobilni

 

Mobilni OFF – LINE sistemi za filtraciju mogu ponuditi istu učinkovitost i fleksibilnost kao i OFF –LINE filteri sa dodatkom, dok izvršavaju višestruke zadatke. Ovaj tip filtera uključuje kombinaciju motor – pumpa kao izvor energije i filter koji se može uklopiti sa mnoštvom različitih elemenata u zavisnosti od potrebe.
Često nazivani filter kolicima, mogu se koristiti kao mobilni filter za filtriranje fluida za vreme transporta i filtriranje ulja prilikom zamene. Filter kolica opremljena sa dva filtera serijski vezana za veoma kratko vreme mogu prečistiti fluid i izbaciti vodu uz pomoć odgovarajućih filterskih elemenata. Takođe mogu biti opremljeni ON – LINE monitoring sistemom sa alarmom koji se uključuje kada je postignut željeni nivo čistoće fluida.
 

 
 HY-PRO STAKLENI MEDIJUM

Staklena vlakna Celuloza

 

filteri1 
 

FILTROMAT
 
VAKUMSKI DEHIDRATOR

Početna SKF proizvodi HY - PRO filteri hidraulike

Kontaktirajte nas putem e-mail-a...

Kontakt adresa:

PREMI-TRADE doo,
Radnicka 40,
23000 Zrenjanin.
Tel:+381-(0)23-510551
+381-(0)23-510249.

Naša lokacija